algemene voorwaa r den kluscursus Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaar den 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes  en op alle overeenkomsten aangegaan door: naam bedrijf    GERKNIJN adres    Reigerlaan 2 postcode    1713 TS vestigingsplaats  Obdam KvK nr    53912225 hierna te noemen  2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene  voorwaarden van opdrac htnemer 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtge ver en opdrachtnemer. Onder op- dracht wordt tevens verstaan de aanneming van een  werk.  4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer  accepteert opdrachtgever de voorwaarden van op- drachtn e mer. 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig  indien deze schriftelijk zijn overeengek omen. 6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze vo or- waarden in contracten met consumenten indien deze  voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan  de wettelijke rechten van de consument.  Artikel 2. Off erte Offertes  gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is  vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van  vee r tien dagen. Artikel 3 . Verplichtingen van opdra chtnemer Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de  bepalingen van de wet en  de overeenkomst uit te vo eren. Artikel 4 . . Prijzen 1. De door de opdrachtnemer in offertes   genoemde prijzen  zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat ment kostenbepalende fact oren. 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die on    t- staan meer d  an drie maanden na aangaan van de ove    r- eenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorb    e- rekend aan de o  p  drachtgever. Artikel 5 . Opschorting en intrekking 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel  geheel intrek  t op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe  te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergo  eding van zijn le  s  geld . 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de  door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en gron    d- sto ffen, al dan niet be  - of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief  l esgeld te vergoeden Artikel 6 . Aansprakelij          d khei 1. Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs - en/of gevolgschade van een  opdrachtgever, te vergoeden v oor  een hogere som dan het  bedrag waarvoor zijn    verzekering in het desbetreffende geval de king biedt.  2. Bij gebruik van de kluscursus stelt de o pdrachtnemer zich niet aansprakelijk voor schade van lichamelijke en /of geestelijke  aard als mede beschadiging aan kleding of dergelijke artikelen De cursist is voor eigen verantwoording bezig met zijn/haar op- ject en schade aan zijn project kan niet worden verhaald op de  opdrachtn e mer Schade aan geleend gereedschap kan worden ve    r    haald. Bij het verke erd gebruik van het geleende gereedschap  waardoor  schade door ontstaat  is voor eigen risico    en/of   kan deze sch    a    de  worden ve  r  haald 3. Indien opdrachtnemer aansprake   lijk mocht zijn    voor   enige rlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de de r althans tot dat gedeelte van de order waarop de  aansprakelijkheid betrekking heeft . Artikel 7 . Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van  de n o ta. 2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur  niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrach    t - gever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag  van verzending van de fa  c  tuur. 3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opd   rachtnemer gerechtigd a    l- le kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtigd als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vo     r  - deren, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en inca    ss               u   oburea. 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom  vermeerderd met de rente, met een min   i    mum van     €    115. 5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar  wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen  de overeenkomst heeft ontbo   n   den. opdrachtnemer mo-